مدارک لازم ویزا بلژیک

مدارک لازم ویزا بلژیک

مدارک لازم برای ویزای بلژیک

فرم سفارت بلژیک، فرم سفارت بلژیک در تهران ، فرم دعوتنامه سفارت بلژیک ، فرم ویزا سفارت بلژیک ، فرم ویزای سفارت بلژیک ، فرم ویزای سفارت بلژیک در تهران، فرم ویزا سفارت بلژیک در تهران، فرم روادید سفارت بلژیک ،نمونه فرم سفارت بلژیک ، فرم های سفارت بلژیک ،گرفتن وقت سفارت بلژیک در ایران، وقت سفارت آمریکا در بلژیک ، گرفتن وقت از سفارت بلژیک در تهران، دریافت وقت سفارت بلژیک ، دریافت وقت از سفارت بلژیک ، درخواست وقت از سفارت بلژیک ، وقت سفارت بلژیک فوری، گرفتن وقت فوری س%d9%88%d9%82%d8%aa-%d8%a8%d9%84%da%98%db%8c%da%a9فارت بلژیک ، وقت سفارت بلژیک در ایران، وقت سفارت بلژیک در تهران، وقت سفارت بلژیک در تهران، رزرو وقت سفارت بلژیک در تهران، وقت سفارت بلژیک تهران، وقت سفارت بلژیک آنلاین، گرفتن وقت آنلاین سفارت بلژیک ، وقت سفارت بلژیک توریستی، وقت سفارت بلژیک اینترنتی، وقت اینترنتی از سفارت بلژیک ، وقت سفارت بلژیک ، وقت سفارت بلژیک در، گرفتن وقت سفارت بلژیک ، تعیین وقت سفارت بلژیک در تهران، وقت فوری سفارت بلژیک ، وقت فوری سفارت بلژیک

-اصل گذرنامه معتبر با ۶ ماه اعتبار از تاریخ حرکت تور(امضا شده).

-اصل گذرنامه باطل شده(درصورت وجود)

-فتوکپی از صفحات ۱-۵ گذرنامه و ویزاهای قبلی از جمله ویزای قبلی شنگنو بلژیک.

-اصل فرم درخواست ویزا امضا شده توسط مسافر.

-تکمیل فرم مشخصات فردی (بطور کامل).

-۲قطعه عکس ۵/۴*۵/۳رنگی،زمینه سفید و کاملا از روبه رو.

-ترجمه انگلیسی شناسنامه و فتوکپی فارسی مسافر تا تائید دادگستری و وزارت امور خارجه.

-ترجمه انگلیسی با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه گواهی اشتغال به کار،روزنامه رسمی،پروانه کسب اتحادیه یا اساسنامه شرکتو گواهی اشتغال به تحصیل.

*درگواهی اشتغال به کار باید تاریخ استخدام فرد ،سمت ،میزان حقوق و تاریخ مرخصی مسافر ذکر شده باشد.

*مدرک دال بر پرداخت حق بیمه(لیست بیمه)

*برای افراد محصل،گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است.

*برای افراد بازنشسته،حکم بازنشستگی یا کارت بازنشستگی و یا آخرین فیش حقوقی الزامی میباشد.

-پرینت انگلیسی حساب جاری ۶ماه گذشته با مهر و امضا(توسط بانک).

-ترجمه انگلیسی سند مالکیت به نام مسافر توسط دارالترجمه تا تائید دادگستری و وزارت امور خارجه.

***ترجمه انگلیسی رضایت نامه محضری پدر و مادر جهت سفر فرزندان زیر ۱۸ سال با مهر تائید دادگستری و وزارت امور خارجه.

مدارک لازم ویزا بلژیک، فرم سفارت بلژیک، فرم سفارت بلژیک در تهران ، فرم دعوتنامه سفارت بلژیک ، فرم ویزا سفارت بلژیک ، فرم ویزای سفارت بلژیک ، فرم ویزای سفارت بلژیک در تهران، فرم ویزا سفارت بلژیک در تهران، فرم روادیدسفارت بلژیک ،نمونه فرم سفارت بلژیک ، فرم های سفارت بلژیک ،گرفتن وقت سفارت بلژیک در ایران، وقت سفارت آمریکا در بلژیک ، گرفتن وقت از سفارت بلژیک در تهران، دریافت وقت سفارت بلژیک ، مدارک لازم ویزا بلژیک،دریافت وقت از سفارت بلژیک ،
درخواست وقت از سفارت بلژیک ، وقت سفارت بلژیک فوری، گرفتن وقت فوری سفارت بلژیک ، وقت سفارت بلژیک در ایران، وقت سفارت بلژیک در تهران، وقت سفارت بلژیک در تهران، رزرو وقت سفارت بلژیک در تهران، وقت سفارت بلژیک تهران، وقت سفارت بلژیک آنلاین، گرفتن وقت آنلاین سفارت بلژیک ، وقت سفارت بلژیک توریستی، وقت سفارت بلژیک اینترنتی، وقت اینترنتی از سفارت بلژیک ، وقت سفارت بلژیک ، وقت سفارت بلژیک در، گرفتن وقت سفارت بلژیک ، تعیین وقت سفارت بلژیک در تهران، وقت فوری سفارت بلژیک ، وقت فوری سفارت بلژیک مدارک لازم ویزا بلژیک