پیکاپ پاسپورت

پیکاپ ویزا آمریکا به صورت غیر حضوری امکان پذیر است

%d9%be%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%be-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%af%d8%b4%d8%aa-4

پیکاپ پاسپورت آمریکا در دوبی به دو دسته تقسیم می شود:
پیکاپ پاسپورت برای مسافرینی که مصاحبه آنها قبل از سال ۲۰۱۳ می باشد.پاسپورت این دسته از مسافرین مستقیما به منشی سفارت تحویل می شود..
پیکاپ پاسپورت برای مسافرینی که مصاحبه آنها از آغاز سال ۲۰۱۳ به بعد می باشد. این دسته از پاسپورتها به امپوست تحویل می شود..

هر شخص پس از اتمام مصاحبه با سفارت آمریکا ممکن است موفق به اخذ یکی از برگه های زیر شود
  برگه سفید
نشان دهنده این است که فرد در همان روز مصاحبه ریجکت شده است .
  برگه زرد
احتمال ویزا دهی حدود ۷۰ % است . در این حالت شخص مصاحبه شونده باید به وسیله شماره ثبت شده بر روی برگه زرد و یا کدDS 160 پروسهFBI CHECK خود را پیگیری نماید. هنگامی که این پروسه به آخر رسید .سفارت اجازه پیکاپ را برای مسافر صادر می کند.
  برگه صورتی
احتمال ویزا دهی ۹۵ % است و بنا بر صلاحدید سفارت نیازی چک نیست .

دارندگان برگه صورتی باید هر چه زودتر ( حد اکثر ۱ ماه پس از تاریخ مصاحبه ) برای پیکاپ اقدام کنند. البته فرصتی ۹۰ روزه به این افراد داده می شود . در صورت دیر کرد در ارسال پاسپورت ممکن است پاسپورت با برگه زرد برگردد. همین زمان برای دارندگان برگه زرد پس ازCLEARANCE لحاظ شده است. در این مرحله مسافر باید حضورا برای تحویل پاسپورت به سفارت مراجعه کند و یا از طریق شرکت های مربوطه اقدام به پیکاپ کند.

مدارک مورد نیاز
مدارک لازم برای پیکاپ آمریکا در دوبی مستقیما به نوع ویزای درخواستی مرتبط می باشد
  ویزایB1 , B2
وکالتنامه.برگ تاییدیه قرار ملاقات . اصل پاسپورتبرگه زرد یا صورتی :
 ویزای B1 
ارسال دعوت نامه کنگره نیز توصیه می شود

 ویزایF1 , F2
اصل پاسپورت
برگه زرد یا صورتی
وکالت نامه
برگه تائیدیه قرار ملاقات( APPOINTMENT CONFIRMATION )
کپی برگهI-20
کپیI-901
کپی برگهADMISSION LETTER
ایمیلLATE ARRIVAL ( در صورت لزوم)

 ویزایJ1 , J2
اصل پاسپورت
برگه زرد یا صورتی
وکالت نامه
برگه تائیدیه قرار ملاقات( APPOINTMENT CONFIRMATION )
کپی برگهDS-2019 یاDS-7002
کپیI-901

 ویزایM1 , M2
مدارک مشابه با ویزایF1 , F2

 ویزایI
اصل پاسپورت
برگه زرد یا صورتی
وکالت نامه
برگه تائیدیه قرار ملاقات( APPOINTMENT CONFIRMATION )
کپیPRESS ID که کارفرما صادر کرده است.
نامه کارفرما که مدت اقامت , دلیل سفر و موقت یا دائم بودن همکاری را شرح داده است.

%d9%be%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%be-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%af%d8%b4%d8%aa-5

 ویزایH1-B
اصل پاسپورت
برگه زرد یا صورتی
وکالت نامه
برگه تائیدیه قرار ملاقات( APPOINTMENT CONFIRMATION )
کپی برگهI-129
کپی برگهI-797 A
PETITION NUMBER
دعوت نامه شغلی

 ویزایE
اصل پاسپورت
برگه زرد یا صورتی
وکالت نامه
برگه تائیدیه قرار ملاقات( APPOINTMENT CONFIRMATION )

کپی برگهI-94

 پیکاپ ویزا | پیکاپ پاسپورت | وقت سفارت کانادادر آنکارا  |   وقت سفارت انگلیس  در دبی  | وقت سفارت انگلیس  در ابوظبی|وقت سفارت انگلیس در آنکارا | وقت سفارت آمریکا در دبی  | وقت سفارت آمریکا  در ابوظبی| وقت سفارت آمریکا در انکارا |  وقت سفارت امریکا در بیروت   |وقت سفارت آمریکا درارمنستان  | ارزان ترین و سریعترین وقت سفارت آمریکا به همراه پر کردن فرم و واریز فیش وقت سفارت شرکت آترین گشت پارس